Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaroads roads
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou

January 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme
5457 c59f 390
Reposted frommiischa miischa viaiblameyou iblameyou
3342 f513 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7493 47e8 390
~tumblr
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viatulele tulele
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
3425 a9e1 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadivi divi
8509 47ed 390
Reposted fromchristineroad christineroad viadivi divi
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viaroads roads
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
5392 953a 390
Reposted frommiischa miischa viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl