Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

3034 b5c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
4783 dcc4 390

abduction:

Yves Pires

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
7567 df12 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaareyoumine areyoumine
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaUnknownMind UnknownMind
7847 eff1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
8829 831f 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
7398 d009 390
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
8297 fbfd 390
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
1875 a797 390
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl