Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

7567 df12 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaareyoumine areyoumine
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaUnknownMind UnknownMind
7847 eff1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
8829 831f 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
7398 d009 390
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
8297 fbfd 390
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
1875 a797 390
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou

July 06 2017

8773 cf68 390
Reposted fromerial erial
8763 3877 390
Reposted fromerial erial
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
9961 884b 390
3320 7de2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl