Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

3919 8c58 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszarakoszula szarakoszula
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaarrependimento arrependimento
8490 26de 390
9737 9c8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele

June 24 2015

7711 f777 390
Reposted fromseverine severine viaBloodMoon BloodMoon
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBloodMoon BloodMoon
2302 f59d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir

June 23 2015

1170 2f94 390
Reposted fromrol rol viaphilomath philomath
7008 2c65 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafilmowy filmowy

June 22 2015

7373 8adb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viafilmowy filmowy
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaphilomath philomath
0648 91e8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBloodMoon BloodMoon
1875 a797 390
Reposted fromtwice twice viaBloodMoon BloodMoon
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viaBloodMoon BloodMoon
2282 5939 390

lacoffein.blogspot.de

Reposted fromerial erial viaBloodMoon BloodMoon
3135 eb96 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl