Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

7805 5092 390
Reposted from777727772 777727772 viajnna jnna
7742 6eb6 390
Reposted from777727772 777727772 viapoppyseed poppyseed
6636 5ceb 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno

January 16 2018

7955 9ca1 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
7729 13e4 390
Reposted from777727772 777727772
7728 2e29 390
Reposted from777727772 777727772 viamiktoria miktoria
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin

January 15 2018

Reposted frombluuu bluuu
O miłości wiemy niewiele. 
Z miłością jest jak z gruszką.  
Gruszka jest słodka i ma kształt.
Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. 
— A. Sapkowski
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
6969 f25e 390
7412 8e98 390
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
0891 b4aa 390
6203 daca 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
6202 bdde 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
6205 9695 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
6920 6228 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoda24157 moda24157
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl