Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

6753 dc62 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
8773 cf68 390
Reposted fromerial erial
8763 3877 390
Reposted fromerial erial
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
9961 884b 390
3320 7de2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary

June 28 2015

5242 20b6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8873 63f9 390
Reposted frommaking-love making-love viamefir mefir
2661 b5f2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou

June 27 2015

9331 5782 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaszarakoszula szarakoszula
1307 70cf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viamefir mefir
5878 85e7 390
Reposted fromwarzywowa warzywowa viamefir mefir
9377 5563 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viasalami salami

June 26 2015

8001 a17b 390
Reposted frommisza misza viarisky risky

June 25 2015

Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaThe1995 The1995
4684 c8d3 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
6148 6aaf 390
Reposted fromink ink viamefir mefir
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl