Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

2927 1e96 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaThe1995 The1995
2772 139c 390
Reposted frombrumous brumous viashakeme shakeme

September 22 2017

4974 81ee 390

luminesencia:

Pszczyna Castle, Poland

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
8011 6290 390
Reposted fromGIFer GIFer vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
4296 7cfb 390
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 vianowaczi nowaczi
9861 6b1f 390
Reposted fromSzczu Szczu viairmelin irmelin
1421 44a8 390
7847 f965 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

September 21 2017

3034 b5c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
4783 dcc4 390

abduction:

Yves Pires

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
7567 df12 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaareyoumine areyoumine
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaUnknownMind UnknownMind
7847 eff1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
8829 831f 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl