Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska

March 01 2018

7989 fbfb 390
Reposted frommyrla myrla viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7044 5dea 390
Reposted fromlaters laters viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8134 7413 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
4717 3bb7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme

February 12 2018

Reposted fromlubje lubje viamoai moai
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
6445 a8fe 390
Reposted frombluuu bluuu
0957 3a85 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.

February 10 2018

3998 b742 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
2359 7dc2 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
6502 6f07 390
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
5370 5c7c 390
Reposted fromoutline outline viawszystkodupa wszystkodupa
2349 1704 390
Gjógv village, Faroe Islands
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl